Regulamin zajęć w czasie ferii zimowych/wakacji organizowanych przez w Centrum Kultury w Świątnikach Górnych

 

1. Na zajęcia w czasie ferii zimowych organizowane przez Centrum Kultury
w Świątnikach Górnych mogą uczęszczać dzieci w wieku 6-13 lat z terenu Gminy Świątniki Górne

2. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie dziecka przez wypełnienie karty zapisu

3. Zajęcia odbywają się w terminie 24 czerwca -19 lipca
4. Zajęcia stacjonarne odbywają się w pomieszczeniach Centrum Kultury ul. Bruchnalskiego 4
6. W czasie zajęć planowane są wycieczki płatne przez rodziców, udział w wycieczkach jest dobrowolny. W dniu wyjazdu nie organizujemy zajęć stacjonarnych.
7.Zapisy na wycieczki odbywają się na podstawie wyrażenia zgody na uczestnictwo dziecka i dokonanie wpłaty.
7. Na zajęcia dzieci przynoszą drugie śniadanie z napojami i obuwie zamienne.
8. Uczestnicy zajęć przebywają pod opieką instruktorów w czasie trwania zajęć.
9. Rodzice/opiekunowie odpowiadają za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem
10. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci. Wejście główne będzie otwierane o 8.50. do 9.15. Po 9.15 ze względów bezpieczeństwa czynne będzie wejście boczne. Ponowne otwarcie wejścia głównego będzie

o godz. 12.55-13.15.

11. Uczestnicy zajęć maja obowiązek
a) podporządkowania się poleceniom instruktorów prowadzących zajęcia,
b) przestrzegania ramowego harmonogramu dnia,
c) brania czynnego udziału w programowych zajęciach,

d) postępowania zgodnie z przyjętymi zasadami kultury i etyki,

e) przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o dobrą atmosferę w grupie,
f) szanowania rzeczy własnych i kolegów,
g) przestrzegania ogólnych zasad BHP,
h) natychmiastowego powiadomienia instruktora o zaistniałych problemach i wypadkach,
i) zapoznania się wraz z rodzicami-opiekunami z regulaminami oraz bieżącymi informacjami organizacyjnymi.
12. Za umyślne szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice/opiekunowie

13. Za samodzielne oddalenie się od instruktorów, nie wykonywanie poleceń, nieprzestrzeganie regulaminu uczestnik może zostać skreślony z listy zajęć, bez prawa odwołania się.
14. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe przyniesione na zajęcia przez uczestników.
15. W razie potrzeby nagłej ewakuacji miejscem zbiórki będzie budynek ul. Bruchnalskiego 5 Ewakuujemy się najbliższym wyjściem. Zabieramy listę obecności dzieci.
16.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie podyktowane szczególnymi względami.
17. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych: imię nazwisko tel. kontaktowy rodziców/opiekunów, uczestników zajęć do celów organizacyjnych i celów bezpieczeństwa uczestników.
18. Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku dziecka dowolna techniką zapisu i możliwością wykorzystania tego materiału do celów edukacyjnych, promocyjnych i archiwalnych CK w Świątnikach.

19. Wyrażam zgodę na umieszczanie wizerunku dziecka na portalu społecznościowym Facebook.
20. Podpisanie karty zapisu dziecka na zajęcia w czasie ferii/wakacji oznacza akceptację niniejszego regulaminu przez rodziców /opiekunów.