Celem wypełnienia obowiązku, wynikającego z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), uprzejmie informujemy co następuje.       

1.    Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury w Świątnikach Górnych, ul. Bruchnalskiego 4, 32-040 Świątniki Górne

2. Centrum Kultury wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych – z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@ckswiatniki.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka.

3.  Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4.  Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych tj. do zakończenia zajęć oraz w razie konieczności późniejszej archiwizacji.

5.    Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

7.  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8.   Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą:

  Urząd Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych,

  podmiotom świadczącym na rzecz Centrum Kultury usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na Centrum Kultury przez przepisy prawa,

  organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.

9.    Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.